Ledarskap

Vår syn på motivation

Att ha viljan och drivet är helt avgörande för att lyckas som ishockeyspelare. För det krävs självbestämmande motivation, en inre drivkraft. Att du spelar hockey för att just du själv vill. Grunden är tre grundläggande psykologiska behov som vi människor har, autonomi, kompetens och tillhörighet. Om de tre förstärks i ishockeymiljön ökar den så viktiga självbestämmande motivationen. Om en eller flera av dem inte förstärks så ökar risken för att den självbestämmande motivationen försvagas, och motsatsen, kontrollerad motivation, förstärks. Den positiva upplevelsen av ishockey försvagas.

De tre behoven är som ett näringsämne till välmående och utveckling.

 • Behov av autonomi är det mest centrala av de tre behoven och betyder egentligen att spelaren upplever en egen kontroll, viljekraft och valfrihet i situationen. Grundregeln i självbestämmande motivation är just att spelaren ska uppleva självbestämmande och inte ha rädsla för negativa konsekvenser, känna sig pressad eller vara kontrollerad i idrottsmiljön.
 • Behov av kompetens beskriver hur spelaren upplever sin förmåga att vara effektiv, bemästra och hantera miljön, men också att klara av relationer och utmanande uppgifter av egen kapacitet och kraft.
 • Behovet av tillhörighet refererar till vår sociala tillhörighet och behov av att vara accepterade och känna gemenskap. För att autonomi och kompetens ska förstärkas maximalt behövs de sunda relationerna och den goda miljön. Om spelarna (och ledare samt föräldrar) känner sig trygga, välkomna och omhändertagna så är det enklare att koppla av och njuta av tillvaron.

Sannolikheten för att spelare med upplevd självbestämmande motivation presterar bättre över tid är god och ett klimat i föreningen som bidrar till det påverkar också spelarna att  uppleva högre tillfredsställelse med sitt liv, högre självkänsla och mer positiva känslor än de gör  i ett kontrollerande klimat.

Tränarens roll för att skapa ett klimat som främjar självbestämmande motivation kan inte underskattas. Lyckas tränaren vara med och påverka miljön så finns god dokumentation att prestationer påverkas positivt, självkänslan, uthålligheten och insatsen ökar samt spelare försöker efterleva mål och riktning i det man vill uppnå. Även psykologiskt välmående och ökad förmåga att hantera stress är sannolika effekter, liksom mindre risk att spelaren slutar.

Tränaren kan också vara med och skapa kulturen i föreningsmiljön. Det sker genom att tränaren i sin vardagen är medveten om hur strukturen och metodiken på  tränings- och matchtillfällen bidrar till kvaliteten på lärandesituationen för spelarna, hur  kvalitet och kvantitet i feedback påverkar spelarna och hur viktig relationerna som etableras till varje spelare är.

Dessa sex punkter är bra att luta sig mot:

 • Göra och säga saker som ökar spelarnas möjlighet att uppleva egen kontroll.
 • Empatiskt se, erkänna och förstå spelarens perspektiv, känslor, förutsättningar och förmåga.
 • Erbjuda spelarna valmöjligheter under träning och match och stödja spelarnas eget beslutsfattande samt ge tips vid behov.
 • Ge meningsfulla förklaringar kring vad, hur och varför, samt hitta gemensamma mål.
 • Sätta struktur genom tydliga riktlinjer, ge ramar och krav samt anpassade utmaningar.
 • Ge feedback till spelarna på ett sätt som stimulerar lärande och utveckling.

I den andan har det transformativa ledarskapet utvecklats. Det handlar om att skapa sunda relationer mellan tränare och spelare genom att utmana dem, inspirera till osjälviskt beteende och se till högre värden än bara den närmaste prestationen. Målet är bland annat att utveckla spelares självbestämmande motivation och en positiv syn och utveckling på människan. Ett transformativt ledarskap bygger på fyra delar, de fyra I:na, för att skapa förutsättningar till positivt och framgångsrikt ledarskap.

 • Idealiserad påverkan, tränaren föregår med gott exempel och får därigenom förtroende och respekt. Här ingår beslutsamhet och självförtroende hos tränaren, som också förmedlas till spelarna.
 • Inspirerande motivation, tränaren beskriver och målar upp en bild av framtiden som alla vill arbeta mot. Bilden innehåller både krav och förväntningar, men också optimism och samarbete.
 • Intellektuell stimulering, tränaren uppmuntrar och utmanar att ifrågasätta gamla invanda mönster, låter spelare prova på och komma med egna förslag och idéer. Misslyckanden är inte farligt och spelare riskerar inte kritik för att prova.
 • Individuell omsorg, tränaren uttrycker verkligt intresse för spelaren och de individuella behoven. Utmaningar och feedback individanpassat och tränaren ser till hela personen och dess utveckling.

En faktor som kan försvåra detta för tränare är om det egna beteendet ändras i stressade situationer. Det kan vara i samband med match, vid motgångar, om man inte tycker om en person, i konflikter eller liknande. För att tränare ska upplevas trovärdig behöver beteendet vara likadant oavsett situation, exempelvis i tonen vid feedback eller relationer.